Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα οποία αποτιμώνται σε μόρια (με συνολικό άθροισμα 100), περιλαμβάνονται:

  •  Ο βαθμός του Πτυχίου ή του Διπλώματος (μέγιστη βαθμολογία 35 μόρια – υπολογίζεται ως: βαθμός πτυχίου Χ 3,5)

  • Η συνάφεια με την Επιστήμη Τροφίμων. Η συνάφεια καθορίζεται από τον τίτλο των σπουδών, τη συνάφεια των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει στη διάρκεια των σπουδών τους ή/και κατά τη δια βίου εκπαίδευση, καθώς και τη διάρκεια της σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (σύνολο 30 μόρια, μέγιστο 15 μόρια για τις σπουδές και 3 μόρια ανά έτος εμπειρίας με μέγιστο τα 5 έτη)

  • Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (μέγιστη βαθμολογία 5 μόρια – υπολογίζεται ως: 2,5 μόρια ανά διάκριση, μέγιστο 2 διακρίσεις)

  • Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ιας από αρμόδια Επιτροπή που θα συστήνεται κάθε φορά με την προκήρυξη (μέγιστη βαθμολογία 20 μόρια).

  • Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, (άριστη γνώση: 5 μόρια, πολύ καλή γνώση: 2,5 μόρια, καλή γνώση: 0 μόρια).

  • Η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (μέγιστη βαθμολογία 5 μόρια – υπολογίζεται ως: 2,5 μόρια ανά επιπλέον ξένη γλώσσα, μέγιστο 2 επιπλέον γλώσσες)

Ο ελάχιστος αριθμός μορίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι 50 μόρια.