Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καθηγητές του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας και καθηγητές του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.
Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην εξέταση σε έντεκα (11) μαθήματα.
Αναλυτικά, διδάσκονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ Εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα (2 υποχρεωτικά και 3 επιλογής) στο Β΄ Εξάμηνο και τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη θερινή περίοδο. Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται μόνο εφόσον τα επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) φοιτητές ανά έτος.
Το Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση 75 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από εξειδικευμένα μαθήματα. Το χειμερινό εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα. Το εαρινό εξάμηνο αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα. Η θερινή περίοδος αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 15 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα.
Το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων αναφέρεται και περιγράφεται λεπτομερώς στον ηλεκτρονικό Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ δύνανται να προσφέρονται συνδιδασκαλίες στην αγγλική γλώσσα.
Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου για το εαρινό. Η λήξη των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων γίνεται με τη συμπλήρωση δεκατριών (13) πλήρων εβδομάδων διδασκαλίας.