Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου, ή σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
δ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
στ) Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
ζ) Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
η) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
θ) Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.
ι) Μια (1) φωτογραφία.
ια) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

Για υποψηφίους/ες που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

*Με την επιφύλαξη της δημοσίευσης του νέου Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης