Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών πλέον ενός (1) εξαμήνου, δηλαδή συνολικά 3 εξάμηνα.
Επίσης, στους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στη Σ.Ε., προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Η αναστολή φοίτησης μπορεί να παρέχεται μόνο για σοβαρούς λόγους (συγκεκριμένα οικογενειακούς και υγείας). Η σχετική απόφαση της Σ.Ε. επικυρώνεται από Συνέλευση Τμήματος. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.