Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών πραγματεύεται την αξιολόγηση της
ασφάλειας των τροφίμων, η οποία αφορά σε συστατικά τροφίμων, υλικά που
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αγροχημικά προϊόντα, περιβαλλοντικούς ρύπους,
μικροβιολογικούς παράγοντες και φυσικές τοξίνες και είναι ένας δυναμικός τομέας
που επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικό και
διοικητικό επίπεδο εντός της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται η ανάγκη για
επιστήμονες υψηλού επιπέδου κατάρτισης με εξειδικευμένες γνώσεις τόσο σε
τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση υποθέσεων που
εμπίπτουν στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικά αποδεκτών τροφίμων.